4 min read

Hva er kvantitativ forvaltning?

Featured Image

Kvantitativ forvaltning er en vitenskapelig, regelstyrt tilnærming til investeringer. Metoden ble utviklet på 90-tallet, men det er særlig etter finanskrisen i 2008 at mange investorer og forskere har fått øynene opp for de store fordelene slik forvaltning gir sammenlignet med mer tradisjonelle forvaltningsmetoder. Norges Bank, forvalter av “Oljefondet” (Statens Pensjonskasse Utland) fikk gjort en banebrytende studie i 2009 som viste at det meste av deres investeringsavkastning kunne forklares av faktorer. Pioneren på området, Professor Eugene F. Fama, ble i 2013 tildelt Nobelprisen for sitt arbeid med faktormodeller.

 

Det faktorforvaltning kort sagt går ut på er å identifisere faktorer, eller egenskaper, ved aksjer som på sikt gjør det bedre enn resten av markedet. Disse faktorene kan så brukes for å sette sammen porteføljer av aksjer som over tid har høyest sannsynlighet for å gjøre det bedre enn markedet. I tillegg til å øke avkastningen, kan faktorer også brukes for å analysere hva som driver avkastningen av andre porteføljer eller fond.

Et sentralt tema i forskningen er hvorfor disse faktorene gir meravkastning. Tradisjonelt ble kun risiko brukt som forklaring men investorenes adferd anses nå også som en viktig forklaring på hvorfor disse faktoren fortsetter å gi meravkastning.

Kontinuerlig debatt om faktorer, og den store mengden forskning på området har ført til et reelt problem kalt faktor ZOO, et uttrykk for å beskrive den økende mengden faktorer. Det er derfor all grunn til å være skeptisk til nye og ukjente faktorer, men det er en bred enighet om de 5-6 viktigste og mest stabile faktorene som forskning i forskjellige markeder og tidsperioder har bekreftet. Disse faktorene har vist seg å forklare mer enn > 95% av avkastningen i diversifiserte aksjeporteføljer (se også artiklene på vår blogg om disse faktorene).

Eugene-F-FamaProfessor Eugene F. Fama
Nobelprisvinner 2013
Foto. Bengt Nyman - Creative Commons

 

Markedsfaktoren: ved å være investert i en bred portefølje av aksjer vil vi få med oss risikopremien forbundet med aksjemarkedet.

Momentum: aksjer som har gjort det best de siste 3 til 12 månedene fortsetter å gjøre det best i månedene fremover.

Verdi: billige aksjer, målt på fundamentale verdier sånn som bokførte verdier, inntjening, kontantstrøm osv., gjør det bedre over tid.

Størrelse: aksjer i mindre selskaper gjør det bedre enn aksjer i de største selskapene.

Lavrisiko: “kjedelige” aksjer som svinger mindre, gjør det bedre enn spennende aksjer.

Kvalitet: aksjer av høy kvalitet, målt ved bestemte regnskapstall som f.eks. brutto avkastning på kapital, gjør det bedre enn aksjer som scorer lavere på kvalitet.

Varianter av disse faktorene fungerer også på andre aktivaklasser som råvarer, valuta og rentepapirer.

Det publiseres stadig nye studier om optimal måling og implementering av faktorer i porteføljer. I det siste har det også kommet spennende ny forskning om timing av faktorer og bruk av nye teknikker innen maskinlæring og bruk av alternative data for å forbedre faktorforvaltning ytterligere.

 

Referanser

Ang, A., Goetzmann, W.N., Schaefer, S.M., 2009, “Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund – Global”, Available at http://www.regjeringen.no

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and Moskowitz, Tobias J., Fact, Fiction, and Value Investing (June 1, 2015). Published in Journal of Portfolio Management, Fall 2015, Vol. 42, No. 1. https://ssrn.com/abstract=2595747

Asness, Clifford S. and Frazzini, Andrea and Israel, Ronen and Moskowitz, Tobias J. and Pedersen, Lasse Heje, Size Matters, If You Control Your Junk (January 22, 2015). Fama-Miller Working Paper. Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=2553889 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2553889

Berkin, A.L. and Swedroe, L.E., 2016, “Your complete guide to factor-based investing: the way smart money invests today” https://books.google.no/books?id=iSNBvgAACAAJ

Blitz, David and Vidojevic, Milan, The Profitability of Low Volatility (October 11, 2016). https://ssrn.com/abstract=2811144

Carhart, Mark M., On Persistence in Mutual Fund Performance. J. OF FINANCE, Vol. 52 No. 1, March 1997. https://ssrn.com/abstract=8036

Fama, E. F. and French, K. R. (1992), The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47: 427–465. http://home.cerge-ei.cz/petrz/GDN/Fama_French_92.pdf

Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, “Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency,” Journal of Finance 48, 65–91. http://www.jstor.org/stable/2328882