3 min read

Utviklingen i NorQuant Multi-Asset

Featured Image

NorQuant Multi-Asset ble lansert 11. januar 2021 og vi er svært fornøyd med utviklingen siden oppstart. Mens referanseindeksen har steget ca. 9 %, har NorQuant Multi-Asset steget 18 %. 

NorQuant Multi-Asset er et kombinasjonsfond i risikoklasse 4 (av 7), og generelt kan vi si at det er en sammenheng mellom risiko og avkastning. Systematisk risiko er et begrep i finans for en type risiko som er felles for hele markedet eller markedssegmentet. Siden systematisk risiko ikke kan elimineres fullt ut, er diversifisering den riktige måten å redusere porteføljerisikoen på. For å gjøre det trenger vi investeringer i vår portefølje som har en svak (eller til og med negativ) korrelasjon til hverandre. Å eie kun aksjer vil ikke hjelpe mye, fordi aksjer deler den samme vanlige systematiske risikoen. Derfor er det avgjørende for diversifiseringsfordelen å legge til andre aktivaklasser med lav korrelasjon med aksjer. Det motsatte av systematisk risiko er usystematisk risiko, som er knyttet til det enkelte verdipapir og derfor kan diversifiseres.

NorQuant Multi-Asset oppnår bedre diversifisering enn tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond ved å investere i flere aktivaklasser: aksjer, eiendom, renter og råvarer. Strategien fokuserer på å skape langsiktig avkastning for investorene, og samtidig unngå store tap underveis. Målet er at fondets investorer skal slippe å følge med på børsutviklingen. Fondets utvikling skal også være temmelig uavhengig av hvordan aksjemarkedet utvikler seg og dermed passe godt inn som et stabiliserende element i en portefølje med andre fond.  Porteføljesammensetningen rebalanseres kun månedlig for å unngå de mest kortsiktige svingningene, og gjennom alle data og tester vi har gjennomført gir dette best resultat for fondets utvikling. En sentral del av strategien er å bruke momentum-faktoren. Ved å følge med på momentum i de forskjellige aktivaklassene, investerer vi i de aktivaklassene som har høyest sannsynlighet å gi best avkastning fremover. For å si det på en annen måte: fondet tilpasser seg markedsforholdene dynamisk.


NorQuant Multi-Asset topper utviklingen i sin Morningstar kategori (kombinasjonsfond, NOK, moderat) pr. 18.11.21:

Utviklingen NorQuant Multi-Asset 18.11


Siden start har fondet hentet 49 % av avkastningen fra råvarer, 39 % fra aksjer og 12 % fra eiendom. Fondet allokerer dynamisk i ulike aktivaklasser basert på våre handelssignaler. Grafen nedenfor viser en dynamisk oversikt over vekten av hver aktivaklasse i porteføljen hittil i år.

Aktivaklasser 2021Vi opplever en del henvendelser fra investorer om hva Sharpe ratio og standardavviket er for fondet, og pga kort historikk har vi ikke inkludert dette i presentasjoner eller månedsrapporter. Her er en oversikt pr. 17.11, men merk at det er kort historikk og det er grunnen til at dette heller ikke er inkludert på Nordnet sine fondssider:

Sharpe ratio


Les mer om NorQuant Multi-Asset.

Våre fond kan handles gjennom følgende distributører: Njord Kapitalforvaltning, Avanza, DNB, Pareto, Skagen, Fondmarknaden, Fondo, Max MatthiessenNordnet og SAVR.

Distributører