3 min read

Referanseindeks NorQuant Multi-Asset

Featured Image

NorQuant Multi-Asset har hatt en høy absoluttavkasting siden oppstart. Fondet har også gjort det meget bra sammenlignet med referanseindeksen, et tema denne bloggposten tar for seg. 

Om fondet

NorQuant Multi-Asset er et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg markedsforhold. Fondet investerer globalt og i forskjellige aktivaklasser: aksjer, obligasjoner, eiendom og råvarer.

Diversifisering

I stedet for å bare investere i aksjer og obligasjoner, som mange kombinasjonsfond gjør, så mener vi det er en stor fordel å diversifisere bredere, og også investere i råvarer og børsnotert eiendom. Investering i et bred utvalg av aktivaklasser har blitt mye billigere og enklere de seneste årene via børsnoterte fond som følger brede indekser (ETFer).

Dynamisk

Videre mener vi det er en stor fordel med vår dynamiske tilnærming til diversifisering i stedet for å ha en statisk tilnærming (en fast prosent i aksjer og en fast prosent i obligasjoner). For det første så gjør en dynamisk justering det mulig å vekte porteføljen mot aktivaklasser med høyere forventet avkastning (f.eks. basert på momentum i aktivaklasser). For det andre gjør en dynamisk tilnærming det mulig å forbedre risikostyringen av porteføljen, ved å optimalisere porteføljen basert på kontinuerlig oppdaterte estimater for korrelasjon og volatilitet av aktivaklassene i porteføljen.

Avkastning

Forskjellen mellom avkastningen i aktivaklasser kan i løpet av et år fort være flere ti-talls prosent. Avkastning drives derfor i betydelig grad av aktivaklassen man er investert i.

Vår dynamiske tilnærming, hvor vi for eksempel kan være fra 0 % til 100 % investert i aksjer, forventes dermed å kunne avvike mye fra en statisk referanseindeks, uansett hva referanseindeksen er. Relativ avkastning målt mot referanseindeksen vil derfor kunne svinge mye. Vårt fonds tracking error, et statistisk mål for avvik mellom en portefølje og en referanseindeks, er derfor høy.

NorQuants referanseindeks

Referanseindeksen til NorQuant Multi-Asset består av 50 % globale aksjer og 50 % globale obligasjoner. Referanseindeksen er valgt basert på forventet langsiktig eksponering, som vi forventer å være i størrelsesorden 50 % globale aksjer, og 50 % øvrige aktiva, hovedsakelig obligasjoner. Langsiktig eksponering mot aktivaklassene råvarer og eiendom forventer vi å være såpass liten (ca. 10 %) at vi har valgt å ikke lage en mer detaljert referanseindeks hvor de inkluderes, men å holde oss til en 50/50-fordelingen i aksjer og obligasjoner. Morningstar, det globalt ledende fondsanalyse-selskapet, har også valgt en lignende referanseindeks til fondet vårt som består av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. 

Den høye eksponeringen mot råvarer som vi har hatt i fondet siden lansering er altså unormalt for fondet vårt og vi mener 50/50 aksjer/renter gir et godt bilde av fondets volatilitet (ca. 10 %) og langsiktig forventet eksponering.

Konklusjon

NorQuant Multi-Asset tilpasser fortløpende eksponeringen mot forskjellige aktivaklasser. Fondet kan dermed være veldig forskjellig investert fra referanseindeksen, og fondets avkastning forventes å kunne ha store avvik fra referanseindeks (dvs. ha en høy tracking error). Vi mener allikevel at vår referanseindeks er relevant og nyttig å vise til siden den gir en god indikasjon på både fondets gjennomsnittlige langsiktige eksponering (halvparten aksjer, halvparten øvrige aktiva, hovedsakelig obligasjoner), og fondets volatilitet (ca. 10 % årlig standardavvik).Les mer om NorQuant Multi-Asset.

Våre fond kan handles gjennom følgende distributører: Njord Kapitalforvaltning, Avanza, DNB, Kron, Pareto, Skagen, Fondmarknaden, Fondo, Max MatthiessenNordnet og SAVR.

Distributører ny