2 min read

Halvårsrapport NorQuant Multi-Asset

Featured Image

NorQuant Multi-Asset ble lansert 11. januar 2021. Fondet har hatt en meget bra avkastning det første halvåret, på 9 % (pr. 30. juni 2021). Sammenlignet med over 30 andre fond i samme Morningstar-kategori (Kombinasjonsfond, NOK, Moderat) er NorQuant Multi-Asset et av de fondene med høyest avkastning det siste halvåret. NorQuant Multi-Asset har i det siste halvåret oppnådd målet om å levere en avkastning omtrent som aksjemarkedet, men med lavere risiko.

MicrosoftTeams-image (7)

Omtrent 60 % av avkastningen det siste halvåret er oppnådd ved at fondet har vært investert i råvare-ETFer, ca. 30 % av avkastningen kommer fra aksje-ETFer, og ca. 10 % fra eiendoms-ETFer. NorQuant Multi-Asset har i dette halvåret ikke vært noe særlig investert i rentepapirer.

Fondets eksponering mot utenlandske valuta, hovedsakelig USD og EUR, har i perioden ikke påvirket resultatet vesentlig siden disse to valutaene hadde en cirka nøytral utvikling.

Det har ikke vært noen organisatoriske forandringer det siste halvåret og det har ikke vært noen andre vesentlige endringer.

På balansedagen 30/6 er fondet investert ca. 50 % i aksjer, 40 % i råvarer og 10 % i eiendom. Investeringene gjøres via solide, likvide ETF-er som følger brede indekser. De viktigste risikoene for fondet vil være svak avkastninger i disse markedene, eller store bevegelser på valutamarkedet. Særlig en svekkelse av USD og EUR mot NOK vil påvirke fondets avkastning i norske kroner negativt.

NorQuant Multi-Asset har levert en meget sterk avkastning det siste halvåret. Fondet har oppført seg som forventet, basert på vår forskning og testing før vi lanserte fondet, det vil si at den regelstyrte strategien har klart å vekte seg mot aktivaklasser hvor det har vært mulig å få bra avkastning til begrenset risiko.

Vi vil fremover fortsette å følge den regelstyrte strategien som vekter fondets eksponering mot de aktivaklassene som viser best momentum og høyest forventet avkastning fremover. Vi forventer dermed at fondet vil fortsette å tilpasse seg endrede markedsforhold. Dette kan f.eks. bety at aksjeandelen i fondet minskes videre, men og så at aksjeandelen økes igjen. Også eksponeringen mot de andre aktivaklassene er fleksibel.

Fondet har fortsatt som mål å oppnå et langsiktig resultat på linje med aksjemarkedet, men med lavere risiko.

Vi forventer ingen vesentlige endringer i fondets strategi eller organisering. Nå som alt det organisatoriske er på plass, og vi har lansert NorQuant Multi-Asset, med forskjellige klasser og valuta, og med et sterkt første halvår som track record, vil vi i halvåret fremover ha høy fokus på å øke AUM.


Ta gjerne kontakt med daglig leder Thomas Nygaard hvis det er noe du lurer på. Han kan nås på epost tn@norquant.no, eller på mobil 991 22 033.