2 min read

NorQuant Multi-Asset øker eksponeringen i aksjer

Featured Image

Etter å ha redusert andelen aksjer den siste måneden, øker NorQuant Multi-Asset igjen eksponeringen mot aktivaklassen og gjør samtidig betydelige endringer innenfor aktivaklassen.

 

Mai utviklet seg til en sterk børsmåned og de fleste av de ledende indeksene registrerte oppgang. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA steg med hele 6,9 ​​prosent og den bredere S&P 500-indeksen steg også med 4,8 %. Oslo Børs hadde også en meget sterk måned og steg med 5,1 %.

På rentesiden ble det kun registrert mindre bevegelser, mens den norske kronen styrket seg betraktelig mot både amerikanske dollar og euro; henholdsvis 5,5 % og 4,0 %.

Vårt trendfølgende kombinasjonsfond, NorQuant Multi-Asset, hadde en svak måned og fondet falt med 2,2 %. Det var litt bedre enn fondets referanseindeks, som falt med 3,2 %. Størstedelen av fondets underliggende aktiva steg i lokal valuta, men med et flertall av aktivaene notert i amerikanske dollar og euro ble fondet straffet.

I den positive trenden som nå råder på aksjemarkedet øker fondet nå eksponeringen mot aktivaklassen med vel 7 prosentpoeng til 70 % totalt. Samtidig er det en betydelig endring i fondets eksponering mot aksjer; eksponeringen mot fremvoksende markeder økes med 6 % til 14 % og mot europeiske små selskaper med 10,7 %. Samtidig reduseres eksponeringen mot en bred indeks av amerikanske aksjer med 8,2 %. Etter endringene er fondets eksponering mot ulike aksjemarkeder geografisk: fremvoksende markeder (14,2 %), USA (16,8 %), Japan (14,2 %), Europa (24,9 %).

 Fondet har i dag en overvekt mot aksjer i fremvoksende markeder, Japan og Europa og små selskaper. Omtrent en fjerdedel av aksjeporteføljen består av små selskaper hvor vår forvaltningsmodell ser en positiv trend for tiden.

Økningen i aksjer er i hovedsak betalt fra redusert eksponering mot råvarer. Etter endringene består porteføljen av 70 % aksjer, 25 % råvarer og 5 % børsnotert eiendom.

Siden fondets lansering i januar 2021 har fondet levert en avkastning på 39,9 %, 18 % bedre enn fondets referanseindeks som har steget 21,9 %.

Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.

Beholdning-2

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer. 

Recent Posts